logo rhpa small

 

 

GEREED, BEREID, GETROUW

 

 

Geschiedenis van het

Regiment Huzaren Prins Alexander

Het Regiment Huzaren Prins Alexander wordt met inbegrip van de eenheden waaruit het sinds 13 februari 1814 werd geformeerd en de regimenten en korpsen, die hieruit tot 1940 voortkwamen,aangemerkt als de voortzetting van het op 18 juni 1814 opgeheven 2me Régiment Chevau Légers de la Garde Imperiale,waarvan het oudste stamonderdeel was het op 8 februari 1672 opgerichte Regirnent Dragonders van Frederik Casimir Hertog van Coerland.

Op 8 februari 1672 sloten de Staten-Generaal een verdrag met Frederiks vader, Hertog Jacobus, voor de levering van een regiment dragonders van 1000 man. Het regirnent trok in de loop van 1672 van Koerland via Mentel, Brandenburg en Oost-Friesland naar Harlingen, met bestemming Holland achter de Waterlinie, doch het bleef in december door de vorst in Harlingen steken.

In het voorjaar van 1673 was het paraat in het Staatse leger in Holland en in 1674 namen drie eskadrons deel aan de veldtocht in de Zuidelijke Nederlanden (de onbesliste slag bij Seneffe).

Op 5 oktober 1675 huwde Frederik Casimir te ’s-Gravenhage Sophia Amalia van Nassau Siegen. Haar oom en voogd was Maurits van Nassau Siegen, bijgenaamd "de Braziliaan", veldmaarschalk der Staatse Cavalerie. Het jaar daarop ging hij met zijn jonge vrouw terug naar Koerland, waar hij in 1682 zijn vader opvolgde.

Het Regiment werd toen Garde Dragonders en Stadhouder Willem III nam zelf het regimentscommando op zich (de Blauwe Garde van Willem III).

Op 13 februari 1814 wordt door de Graaf van der Burgh te Mechelen het Regiment Chevau Légers van der Burgh, in de eerste instantie als Régiment Chevau Légers Belges, opgericht.Op 21 april 1815 verwisselde het regiment zijn naam voor die van Lichte Dragonders Nr. 5 en met die naam onderscheidde het zich in 1815 in de veldslagen bij Quatre-Bras en Waterloo. Hierbij sneuvelde meer dan eenderde der sterkte en werd 29 maal de Militaire Willems-orde verleend. De herinnering hieraan wordt geëerd en levend gehouden door de opschriften Quatre-Bras en Waterloo 1815 op de standaard.

In de volgende vijftien jaren verbleef het regiment in garnizoen te Namen, Luik, Doornik en Maastricht. In deze periode werden de tegenstellingen tussen de Noord- en Zuid-Nederlandse vertegenwoordigers in het regiment zodanig versterkt, mede door de opstand in de zuidelijke provincies, dat in oktober 1830 aan de Belgische militairen, die tot dat tijdstip in de gelederen waren gebleven, eervol ontslag uit de dienst werd verleend. Ongerekend de officieren verlieten 267 onderofficieren en dragonders het regiment.

Eerder genoemde opstand leidde uiteindelijk tot de Tiendaagse Veldtocht, waarin het regiment zich opnieuw zodanig onderscheidde, dat het opschrift "TiendaagseVeldtocht 1831 " aan de standaard werd verleend. In deze veldtocht werden 7 militairen van het regiment onderscheiden met de Militaire Willemsorde.

Tot 1839 verbleef het regiment bij het veldleger in kantonnementen in Noord-Brabant om vervolgens in garnizoen te liggen in Deventer, Zutphen, Haarlem, Amsterdam en 's-Gravenhage. Het heette achtereenvolgens 3e Regiment Lichte ragonders(1841), 3e Regiment Dragonders (1843) en 3e Regiment Huzaren( r 867).

Bij de mobilisatie van het Nederlandse leger in 1870 werd het regiment ingedeeld bij de troepen ter bewaking van de

Noordzeekust en gekantonneerd te Castricum, Schoorl en Egmond. Daarna kwam het regiment te Haarlem en Amsterdam terug om in mei 1875 definitief in 's-Gravenhage garnizoen te houden.

In de mobilisatieperiode l9l4-1918 werd het 3e Regiment Huzaren ingedeeld bij de Xe Gemengde Brigade en bij de Cavalerie Brigade. Het vervulde in het Brabantse grensbewakingstaken en nam deel aan oefeningen en legermanoeuvres.

Bij de algemene bezuiniging in 1922 werden de huzaren regimenten ingekrompen tot halfregimenten, welke twee aan twee een nieuw regiment vormden.Zo werd het 3e halfregiment met het 2e gecombineerd om samen het IIe Regiment Huzaren te vormen. Een maatregel die in 1940 weer ongedaan werd gemaakt, zodat opnieuw het 3e Regiment Huzaren ontstond. Gedurende de meidagen van 1940 zijn eskadrons van het Regiment in gevechtscontact met de vijand geweest bij Berkel en Rodenrijs, 's-Gravenhage, Delft, Ginkel en Rhenen.

Op 15-6-1940 werd het regiment ontbonden.

Bij Koninklijk Besluit werd op 1 juli 1950 het Regiment Huzaren Prins Alexander opgericht. Hierbij werd bepaald dat de tradities van het voormalige 3e Regiment Huzaren en het le en 2e Regiment Huzaren Motorrijders zouden worden overgenomen en voortgezet. Op 1 juli 1950 werd tevens de standaard van het voormalig 3e Regiment Huzaren overgedragen, aan welke standaard de bij Koninklijk Besluit toegekende cravate met opschrift: "Regiment Huzaren Prins Alexander 1-7 -1950" werd bevestigd.

 

vaandel achterzijde   

De standaard van het Regiment

Op 5 december 1972 werd deze standaard vervangen door de huidige, waarop de naam Regiment Huzaren Prins Alexander.Het regiment is genoemd naar Prins 'Willem Alexander Fredrik Constantijn Nicolaas Michiel, geboren te Soestdijk op 2 augustus 1818 als tweede zoon van de Prins van Oranje, later Koning Willem II.

Op eenentwintig jarige leeftijd werd de prins bevorderd tot generaal-majoor en op 3l oktober 1839 benoemd tot Commandant van de Brigade Zware Cavalerie.

vaandel voorzijde 

Op 28 november1840, de dag waarop Koning Willem II werd ingehuldigd, werd de prins bevorderd tot luitenant-generaal en Inspecteur der cavalerie, welke functie de prins tot zijn dood vervulde. Hijoverleed op 20 februari 1848.

Het devies van het regiment is: GEREED-BEREID-GETROUW.

Een devies, dat ook heden ten dage, basis dient te zijn van het handelen binnen het regiment.Sinds 1867 voert het regiment de rode uitmonstering, welke ook werd gedragen door het 2me Regiment Chevau Légers (De Rode Lanciers), vandaag de dag is deze kleur nog terug te vinden op de ondergrond baret gesp en op de kraagspiegels.

vaandeldragersHet Regiment Huzaren Prins Alexander werd ontbonden in november 2007 en de standaard opgelegd.

De traditie van het Regiment, alsmede die van het 1e en 2e Regiment Huzaren Motorrijder, werd van
 16 september 2012 tot en met 2 juni 2016 bewaard door het Regiment Huzaren van Boreel

Op grond van Koninklijk Besluit nummer 10 van 2 juni 2016 is besloten dat het sedert 2007 ontbonden regiment Huzaren Prins Alexander per 2 juni 2016 is heropgericht.

Het blijft vooralsnog een regiment zonder troepen ( bataljon), maar als traditieverband is ze weer volwaardig. Dit is primair van belang voor het regimentscommando met betrekking tot status en dientengevolge hun rechten en plichten.

Vooal het bestaan van het veteranenbestand lijkt aanleiding te zijn geweest tot de heroprichting.

Met de oprichting van het regiment Huzaren Prinses Catherina Amalia op 20 november 2020 komt er als nog een definitief einde aan het regiment Huzaren Prins Alexander en zal de standaard worden opgelegd.